ul. Raszyńska 3a lok.4

02-026 Warszawa

NIP: 118 218 68 72

kontakt do biura: (+48) 668 933 389

Eart sp. z o.o.

Eart sp. z o.o.

Oferujemy kompleksowe wdrożenie oraz prowadzenie usług RODO. Jeżeli wybierzesz jedną z naszych propozycji zagwarantujesz swojej firmie bezpieczeństwo danych i unikniesz potencjalnych problemów i kar.

 

 • WDROŻENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu wdrażanej dokumentacji.

Audyt i wdrożenie wszelkiej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w organizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rejestru czynności przetwarzania.

Przeprowadzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie dokumentacji potrzebnej do bieżącego funkcjonowania zgodnie z wytycznymi RODO oraz UODO (analiza ryzyka, polityka ochrony danych osobowych, obowiązki informacyjne, rejestry).

Konsultacja w zakresie wdrażania adekwatnych zabezpieczeń informatycznych i technicznych w celu ochrony danych osobowych w placówce.

Przygotowanie polityki ochrony danych osobowych, rejestrów czynności przetwarzania, obowiązków informacyjnych i innych dokumentów, o ile analiza ryzyka je wykaże.

 

 • WDROŻENIE I PROWADZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Audyt i wdrożenie wszelkiej dokumentacji (analiza ryzyka, polityka ochrony danych osobowych, obowiązki informacyjne, rejestry) z zakresu ochrony danych osobowych w organizacji, zgodnie z obowiązującymi i przyszłymi przepisami prawa, w tym rejestru kategorii czynności.

Przeprowadzenie analizy ryzyka, zgodnie z wytycznymi RODO oraz UODO.

Informowanie Zleceniodawcy o zmianach w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Nadzór nad aktualizacją dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych u Zleceniobiorcy.

Konsultacje w zakresie wdrażania adekwatnych zabezpieczeń informatycznych i technicznych w celu ochrony danych osobowych w placówce.

Konsultacje w sytuacjach stwierdzenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

 

ŚWIADCZENIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Wsparcie merytoryczne w zakresie bezpieczeństwa informacji obejmuje działania:
 

1.identyfikacyjne

 • identyfikacja wymogów prawnych i wdrożenie/ aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie strategii i organizacji obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,

 • analiza ryzyka w zakresie rozwoju, utrzymania i eksploatacji środowiska teleinformatycznego,

 • przygotowanie planu wdrożenia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,

 • identyfikacja i implementacja narzędzi do weryfikowania słabych punktów i wspomagania zarządzania systemami IT.

2.wdrożeniowe

 • wdrażanie regulacji wewnętrznych, tj. polityk, wytycznych i standardów w zakresie strategii i organizacji obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,

 • opracowywanie i rekomendowanie rozwiązań w zakresie technologii i regulacji wewnętrznych standardów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz władz lokalnych, np. Urzędów Marszałkowskich

 • współpraca z komórkami odpowiedzialnymi za obszar informatyki, ochronę danych osobowych, organizację działań w zakresie testowania i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa,

 • wdrażanie i aktualizowanie narządzi do identyfikacji słabych punktów i wspomagania zarządzania systemami IT,

 • wdrażanie zaleceń poaudytowych.

3.analityczne

 • analizowanie zdarzeń oraz incydentów bezpieczeństwa w systemach i wdrażanie rozwiązań minimalizujących pojawienie się analogicznych incydentów w przyszłości,

 • bieżące śledzenie trendów związanych z cyberbezpieczeństwem, identyfikacja potencjalnych zagrożeń,

 • przegląd i ocena wdrożonych mechanizmów kontrolnych,

 • przygotowywanie raportów i analiz zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

4. podnoszenie świadomości pracowników

 • realizacja szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w obszarze IT.

 

 • PROWADZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych.

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych.

Informowanie Zleceniodawcy o zmianach w obowiązujących przepisach z zakresu ochrony danych osobowych.

Nadzór nad aktualizacją dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych u Zleceniobiorcy.

Konsultacje w zakresie wdrażania adekwatnych zabezpieczeń informatycznych i technicznych w celu ochrony danych osobowych w placówce.

Konsultacje w sytuacjach stwierdzenia naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

 

Dodatkowo poza standardowymi ofertami dotyczącymi ochrony danych osobowych nasza firma oferuje przygotowanie RAPORTU O STANIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA.

 • Ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję - raport o stanie gminy, powiatu, województwa. Wójt/burmistrz/prezydent/starosta/marszałek przedstawia raport o stanie radzie gminy/powiatu/województwa co roku do dnia 31 maja. Nie powinna być to jednak wyłącznie okazja do prezentacji działań zrealizowanych przez władze w poprzednim roku, ale osadzenie tych działań w kontekście specyficznej sytuacji gminy, powiatu czy województwa, zaprezentowanie procesów i inwestycji, które są aktualnie wdrażane oraz tych, które są przygotowywane do wdrożenia. Reguluje go ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku.

 • Oferujemy przygotowanie raportu o stanie gminy, powiatu, województwa który będzie zawierał:

Podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności: realizacja polityk, programów i strategii, w tym programów rewitalizacji, realizacja uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, interpelacja radnych.

Informacje na temat spraw wnoszonych do urzędu i wydanych decyzji administracyjnych, zadań kontrolnych i audytu wewnętrznego.

Analiza będzie dokonana w obszarach: oświata, polityka społeczna i mieszkaniowa, kultura, usługi komunalne, transport publiczny, planowanie przestrzenne, ochrona zdrowia i środowiska, bezpieczeństwo, sprawna organizacja, partycypacja społeczna.