ul. Raszyńska 3a lok.4

02-026 Warszawa

NIP: 118 218 68 72

kontakt do biura: (+48) 668 933 389

Eart sp. z o.o.

Eart sp. z o.o.

Zapewniamy kompleksowe,
profesjonalne szkolenia
zakończone certyfikatem uczestnictwa.

  • Szkolenie z ochrony danych osobowych

Harmonogram szkolenia obejmuje między innymi zagadnienia o przepisach o ochronie danych osobowych, definicje, m.in.: danych osobowych i zbioru danych osobowych, kim jest administrator danych osobowych i jakie są jego zadania. Dodatkowo podczas szkolenia odbywają się warsztaty z przygotowania analiz ryzyka: czynniki zewnętrzne, czynniki wewnętrzne, aktywa, zabezpieczenia, wyliczenie ryzyka. W dalszej części uczestnicy zapoznają się z dokumentacją wewnętrzną dotycząca ochrony danych osobowych – stworzenie polityki ochrony danych osobowych, stworzenie obowiązków informacyjnych, przygotowanie rejestrów czynności przetwarzania i kategorii czynności przetwarzania. Ostatnia część szkolenia obejmuje informacje o Inspektorze ochrony danych, zasadach przechowywania i przetwarzania danych oraz wzór przygotowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

  • Szkolenie z nowych ofert, umów i realizacji zadań publicznych.

 

Harmonogram szkolenia obejmuje omówienie elementów druku oferty (jak przygotować ofertę: opis działań, potrzeb i rezultatów, wskaźniki i mierzenie rezultatów, zasady konstrukcji budżetu zadania), umowę realizacji zadania publicznego (zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/kategoriami kosztorysu, przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami, prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości, rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego, procedura zwrotu dotacji, inne wymogi wprowadzone przez umowę, załączniki do umowy), sprawozdanie z realizacji zadania (elementy sprawozdania, sprawozdanie częściowe i końcowe, rozliczenie części merytorycznej i finansowej, rozliczenie rezultatów). W dalszej części szkolenia uczestnicy zapoznają się z omówieniem procedury oraz druków oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów, zasadach przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego w związku z nowelizacją: przesuwanie środków między pozycjami kosztorysowymi, wkład własny, oczekiwane rezultaty, zasady działania komisji konkursowej - osoby uczestniczące, nabór, postępowanie w przypadku braku zainteresowania uczestnictwem NGO w pracach komisji, karty oceny, rozstrzygnięcie konkursu-terminy, aktualizacja budżetu, planu, harmonogramu, rezultatów).

 

  • Szkolenie „Pranie pieniędzy a organizacje pozarządowe.”

Harmonogram szkolenia obejmuje ogólne wprowadzenie do ustawy m.in. wyjaśnienie pojęć, podstawowe informacje dotyczące prania pieniędzy i terroryzmie w organizacjach pozarządowych – przykłady. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiadują się o zadaniach GIIF w świetle ustawy oraz o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązanych:


1. Obowiązki instytucji obowiązanych:
Stowarzyszenia i fundacje jako instytucje obowiązane,
Obowiązek przeszkolenia osób wykonujących obowiązki w instytucji obowiązanej,
Obowiązek przechowywania dokumentów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
Obowiązek wprowadzenia procedury wewnętrznej,
Dokonywanie analizy przeprowadzanych transakcji oraz oceny ryzyka,
Obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
Rejestrowanie transakcji,
Raportowanie transakcji do GIIF,
Zapisy w Regulaminach, Statutach.
2. Odpowiedzialność z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy:
Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
Kary pieniężne z tytułu niewypełnienia obowiązków instytucji obowiązanej.
3. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych:
Organy uprawnione do dokonywania kontroli przestrzegania obowiązków przez instytucje obowiązane,
Uprawnienia kontrolne organów, w tym Starosty jako podmiotu sprawującego kontrolę w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

  • Szkolenie "Usługi turystyczne a organizacje pozarządowe."

Harmonogram szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: wprowadzenie do ustawy, kogo obowiązuje ustawa, omówienie gwarancji finansowych. W dalszej części uczestnicy dowiadują się o odprowadzaniu składek oraz czym się charakteryzują umowy turystyczne. Ostatnim punktem szkolenia jest omówienie rejestrów umów oraz klauzul informacyjnych.

 

  • Szkolenie "Prawne aspekty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi – ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie."

Harmonogram szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konstytucja współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi oraz programy współpracy. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiadują się jak wyglądają otwarte konkursy ofert, co to jest pożytek publiczny oraz rady działalności pożytku publicznego, dowiadują się czym jest wolontariat.

 

  • Szkolenie "Wolontariat."

Harmonogram szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy prawne wolontariatu, rola wolontariusza w NGO, prawa wolontariusza, prawa korzystającego, BHP wolontariusza oraz czym jest i jak tworzyć porozumienie wolontariackie.

 

  • Szkolenie "Tworzenie Rad Działalności Pożytku Publicznego."

Harmonogram szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: powoływanie rad działalności pożytku publicznego, jak zorganizować wybory, zadania rady - prawa i obowiązki, sposób pracy rady, komunikacja wewnątrz rady, ewaluacja.

 

  • Szkolenie "Wypoczynek dzieci i młodzieży."

Harmonogram szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: rejestracja wypoczynku, ustalenia ze służbami, prawidłowe prowadzenie dokumentacji podczas wypoczynku, współpraca w zakresie bezpieczeństwa dzieci, karty wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

  • Szkolenie "Jak prowadzić organizację?"

Harmonogram szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak: definicja statutu – przyjęcie i procedura zmian, kompetencje zarządów, walnego zebrania, fundatorów, zapisy nie wykonywane. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiadują się o działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego, organizowaniu walnego zebrania i zebrań zarządów, o nadzorze organu kontrolnego, uchwale jako sposobie podejmowania decyzji oraz wstępie do księgowości. Ostatnim elementem szkolenia jest ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej oraz zagadnienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 

  • Szkolenie "Koła Gospodyń Wiejskich."

Harmonogram szkolenia obejmuje zagadnienia m.in. jak prowadzić Koło Gospodyń Wiejskich, statut oraz obowiązki finansowe Koła Gospodyń Wiejskich, działalność zarobkowa i wymagane papiery Koła Gospodyń Wiejskich. W dalszej części szkolenia uczestnicy dowiadują się co wpisać w statut by można było startować w otwartych konkursach ofert oraz o uchwałach zarządu, uchwałach zebrania KGW, dokumentach do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.