Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, a także wykorzystywania plików „Cookies” i podobnych technologii na stronie internetowej https://eart-spolka.pl/ („Strona”), poczcie elektronicznej i innych serwisach, z których korzysta trzech Administratorów: EART Sp. z o. o., Andrzej Rybus-Tołłoczko, ERTE Sp. z o. o.

W niniejszej Polityce określiliśmy, w których obszarach wyżej wymienione podmioty występują jako odrębni Administratorzy Danych Osobowych i w których występują jako Współadministratorzy.

Administratorzy (Współadministratorzy) Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest EART Sp. z o. o. (dalej: „ADMINISTRATOR” lub „WSPÓŁADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Jana Kasprowicza 119A/2, 01-949 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Raszyńska 3a lok.4, 02-026 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@rt-net.pl.

Administratorem danych osobowych jest Andrzej Rybus-Tołłoczko (dalej: „ADMINISTRATOR” lub „WSPÓŁADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Jana Kasprowicza 119A/2, 01-949 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Raszyńska 3a lok.4, 02-026 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@rt-net.pl.

Administratorem danych osobowych jest ERTE Sp. z o. o. (dalej: „ADMINISTRATOR” lub „WSPÓŁADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Jana Kasprowicza 119A/2, 01-949 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Raszyńska 3a lok.4, 02-026 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@rt-net.pl.
 

Inspektor Ochrony Danych
Administratorzy nie wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych.

Podstawa prawna
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”. 
Poniżej przedstawiamy obszary, w których EART Sp. z o. o., Andrzej Rybus-Tołłoczko, ERTE Sp. z o. o. występują jako odrębni Administratorzy:
Faktury 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wystawienia faktury oraz płatności - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także rozliczenia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe. 
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  


Rekrutacja na podstawie Kodeksu Pracy
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy oraz wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO,  ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w przypadku kandydatów, których podanie zostało rozpatrzone negatywnie do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku kandydatów, z którymi została zawarta umowa o pracę dane włączane są do akt osobowych pracownika i przechowywane zgodnie z przepisami prawa.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Rekrutacja na podstawie Kodeksu Cywilnego
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia działań koniecznych do podjęcia współpracy, w tym weryfikacji  i potwierdzenia kwalifikacji - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeśli w dokumentach zawarte są dane osobowe, które nie zostały wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli                          w dokumentach, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu weryfikacji i potwierdzenia kwalifikacji.   
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Poniżej przedstawiamy obszary, w którym Andrzej Rybus-Tołłoczko występuje jako oddzielny Administrator:

Umowy 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prawidłowej realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wystawienia faktury i rozliczenia płatności oraz wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zapewnienia prawidłowego kontaktu w ramach realizowanej umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z zawartej umowy oraz z przepisów prawa, co najmniej przez 5 lat od zakończenia trwania umowy.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których EART Sp. z o. o. oraz ERTE Sp. z o. o. występują jako Współadministratorzy:

Umowy 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu prawidłowej realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wystawienia faktury i rozliczenia płatności, oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które ciążą na Współadministratorach – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  zapewnienia prawidłowego kontaktu w ramach realizowanej umowy – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  Dane osobowe będą przechowywane przez Współadministratorów do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających z zawartej umowy oraz z przepisów prawa, co najmniej przez 5 lat od zakończenia trwania umowy.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Współadministratorzy nie przekazują danych do państw trzecich.
Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których EART Sp. z o. o., Andrzej Rybus-Tołłoczko oraz ERTE Sp. z o. o. występują jako Współadministratorzy:

Kontakt  
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości kierowanej do danego Współadministratora). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt. 
Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu - art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Współadministratorzy nie przekazują danych do państw trzecich.
Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakty służbowe 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, beneficjentów, kontrahentów, klientów, urzędników. Dane osobowe będą przetwarzane przez Współadministratorów bezterminowo.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Współadministratorzy nie przekazują danych do państw trzecich.
Współadministratorzy nie przewidują zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


Administrowanie serwerem i statystyka korzystania z zasobów naszej stron 
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, obejmujące treść zapytań HTTP kierowanych do naszego serwera przez Twoje urządzenie (adres URL, adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki, datę i godzinę żądania, identyfikator pliku cookie, przeglądane zasoby strony). Zbierane w ten sposób dane są zapisywane w logach serwera na którym prowadzimy naszą stronę. 
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu administrowania serwerem, zapewnienia jego bezpieczeństwa oraz w celach statystycznych. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu - art. 6 ust.1 lit. f RODO polegający na administrowaniu serwerem, identyfikowaniu błędów w strukturze naszych stron oraz prowadzeniu statystki najczęściej przeglądanych zasobów. 

Pliki Cookies
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, 
w tym reklam. 
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, 
aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe 
Ujawniamy Twoje dane osobowe: bankom, Poczcie Polskiej S.A., kurierom, dostawcom poczty elektronicznej, dostawcom systemów IT, dostawcom usług księgowych, Urzędom Skarbowym.  

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in.: Pracuj.pl, home.pl, WebWaver Maciej Czajkowski, NetCan.pl.

Twoje prawa 
W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:
•    dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
•    kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
•    sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
•    usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
•    ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń.
Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych. 
Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności 
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności
 

 
 
 
 

ul. Raszyńska 3a lok.4

02-026 Warszawa

NIP: 118 218 68 72

kontakt do biura: (+48) 668 933 389

Eart sp. z o.o.

Eart sp. z o.o.