Eart Sp. z o.o. w ramach wsparcia prawnego może zaoferować Państwu świadczenie wachlarza usług prawnych, których ostateczny zakres zostanie doprecyzowany,
z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb, w umowie wsparcia prawnego.

Zapewniamy wszechstronne, wnikliwe spojrzenie na przedstawione nam sprawy, uwzględniając różne specjalizacje i szerokie doświadczenie zawodowe pracowników naszego biura.

Oferujemy usługi z zakresu wsparcia prawnego w ramach następujących zagadnień:

Prawo administracyjne, prawo cywilne - w tym umowy

 1. Wsparcie bieżącej obsługi w sprawach związanych z działalnością Klienta poprzez udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych.

 2. Wsparcie w sprawach z zakresu prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych (opiniujemy projekty decyzji oraz pism w toku postępowania).

 3. Analiza i pomoc przy opracowywaniu projektów oraz udział w negocjacjach umów i innych aktów prawnych (z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego).

 4. Opracowywanie analiz i ekspertyz przedmiotowych.

 5. Udzielanie informacji z zakresu zmian w prawie.

Prawo oświatowe

 1. Kompleksowe wsparcie prawne z zakresu kierowania placówkami oświatowymi: doradzamy w kwestiach dotyczących organizacji i funkcjonowania placówek.

 2. Doradzamy w sprawach związanych z prawami i obowiązkami nauczycieli
  w ramach Kodeksu Pracy, przygotowujemy oraz opiniujemy projekty regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych w szkolnictwie.

Wsparcie formalne działań kierownictwa jednostki

Kompleksowe wsparcie przy tworzeniu wewnętrznych projektów aktów prawnych - statutów, regulaminów, procedur, zarządzeń etc.

 1. Zaproponowanie szablonu prowadzenia dokumentacji prac organu nadzorczego: protokoły ze spotkań, uchwały, decyzje, podejmowane stanowiska etc.

 2. Obsługa zgromadzeń, zebrań i posiedzeń – czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań

ul. Raszyńska 3a lok.4

02-026 Warszawa

NIP: 118 218 68 72

kontakt do biura: (+48) 668 933 389

Eart sp. z o.o.

Eart sp. z o.o.